Komunikat

Komunikat

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy „o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U. z 2017r. poz. 2180) na podstawie art. 9 ust. 1 w/w ustawy obecnie obowiązujące taryfy zachowują moc do dnia 10 czerwca 2018 r.

                                                                         Z poważaniem, Andrzej Urbański Prezes Zarządu