Dokumenty potrzebne do podpisania umowy

Dokumenty potrzebne do podpisania umowy

ZAWIERANIE UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

                           NOWY PRZYŁĄCZ

 

OSOBY FIZYCZNE:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów).
 3. Mapa inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik
 5. Wniosek o zawarcie umowy (wniosek o zawarcie umowy.pdf).

 

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów).
 3. Mapa inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik.
 5. Wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Decyzja o nadaniu numeru NIP.
 7. Decyzja o nadaniu numeru REGON.
 8. Wniosek o zawarcie umowy (wniosek o zawarcie umowy)

 

SPÓŁKI CYWILNE:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów).
 3. Mapa inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik.
 5. Wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Decyzja o nadaniu numeru NIP.
 7. Decyzja o nadaniu numeru REGON.
 8. Umowa spółki cywilnej.
 9. Wniosek o zawarcie umowy (wniosek o zawarcie umowy)

 

OSOBY PRAWNE:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów).
 3. Mapa inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik.
 5. Wypis z KRS.
 6. Decyzja o nadaniu numeru NIP.
 7. Decyzja o nadaniu numeru REGON.
 8. Wniosek o zawarcie umowy (wniosek o zawarcie umowy).

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów).
 3. Mapa inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik.
 5. Uchwała o wyborze Członków Zarządu Wspólnoty wraz z listą głosujących.
 6. Pełnomocnictwo dla Zarządcy do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków lub umowa o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną
 7. Decyzja o nadaniu numeru NIP.
 8. Decyzja o nadaniu numeru REGON.
 9. Wniosek o zawarcie umowy (wniosek o zawarcie umowy).

 

JEDNOSTKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów).
 3. Mapa inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik.
 5. Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomością.
 6. Pełnomocnictwo lub akt powierzenia, poświadczające uprawienia osoby do reprezentowania instytucji.
 7. Decyzja o nadaniu numeru NIP.
 8. Decyzja o nadaniu numeru REGON.
 9. Wniosek o zawarcie umowy (wniosek o zawarcie umowy).

                     PRZEPISANIE UMOWY

 

*w przypadku gdy dotychczasowy odbiorca zmarł w celu przepisania umowy na nowego klienta należy przedstawić akt zgonu.

 

OSOBY FIZYCZNE:*

 1. Dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu itp.
 3. W przypadku rozliczenia na podstawie wskazań wodomierza : Wniosek o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron wraz z protokołem przekazania wodomierza, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą.
  (wniosek o rozwiązanie umowy.pdf)
 4. W przypadku rozliczenia ryczałtowego : Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy.  
 5. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik.
 6. Wniosek o zawarcie umowy (wniosek o zawarcie umowy.pdf).

 

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:*

 1. Dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu itp.
 3. W przypadku rozliczenia na podstawie wskazań wodomierza : Wniosek o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron wraz z protokołem przekazania wodomierza, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą (wniosek o rozwiązanie umowy.pdf)
 4. W przypadku rozliczenia ryczałtowego : Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy.  
 5. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik.
 6. Wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Decyzja o nadaniu numeru NIP.
 8. Decyzja o nadaniu numeru REGON.
 9. Wniosek o zawarcie umowy (wniosek o zawarcie umowy.pdf).

 

 

SPÓŁKI CYWILNE:*

 1. Dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu itp.
 3. W przypadku rozliczenia na podstawie wskazań wodomierza : Wniosek o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron wraz z protokołem przekazania wodomierza, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą -(wniosek o rozwiązanie umowy.pdf)
 4. W przypadku rozliczenia ryczałtowego : Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy.  
 5. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik.
 6. Wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Decyzja o nadaniu numeru NIP.
 8. Decyzja o nadaniu numeru REGON.
 9. Umowa spółki cywilnej.
 10. Wniosek o zawarcie umowy (wniosek o zawarcie umowy.pdf).

 

OSOBY PRAWNE (spółka akcyjna, spółka z ograniczona odpowiedzialnością, stowarzyszenie) oraz spółki osobowe:*

 1. Dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu itp..
 3. W przypadku rozliczenia na podstawie wskazań wodomierza : Wniosek o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron wraz z protokołem przekazania wodomierza, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą: (wniosek o rozwiązanie umowy.pdf)
 4. W przypadku rozliczenia ryczałtowego : Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy.  
 5. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik.
 6. Wypis z KRS.
 7. Decyzja o nadaniu numeru NIP.
 8. Decyzja o nadaniu numeru REGON.
 9. Wniosek o zawarcie umowy (wniosek o zawarcie umowy.pdf)

 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE:*

 1. Dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, np.: odpis z księgi wieczystej lub pisemne podanie numeru księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu itp.
 3. W przypadku rozliczenia na podstawie wskazań wodomierza : Wniosek o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron wraz z protokołem przekazania wodomierza, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą -(wniosek o rozwiązanie umowy.pdf)
 4. W przypadku rozliczenia ryczałtowego : Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy.  
 5. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik.
 6. Uchwała o wyborze Członków Zarządu Wspólnoty wraz z listą głosujących.
 7. Pełnomocnictwo dla Zarządcy do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków lub umowa o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną.
 8. Decyzja o nadaniu numeru NIP.
 9. Decyzja o nadaniu numeru REGON.
 10. Wniosek o zawarcie umowy (wniosek o zawarcie umowy.pdf).