Aktualności

Bez kategorii

Ogłoszenie Laboratorium

W związku ze wdrożeniem nowych procedur badawczych w naszym laboratorium, w dniach od 21 do 28 października 2019 roku nie będą przyjmowane próbki do badań.
Za utrudnienia przepraszamy!

Bez kategorii

INFOMACJA O PRZEBIEGU AKCJI „STOP DLA NIELEGALNEGO POBORU WODY

Częste ubytki związane z utratą wody, jakie odnotowuje Miejski Zakład Wodociągów  i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myślenicach m.in. w wyniku nielegalnego poboru wody                i zrzutu ścieków zmusza do podjęcia radykalnych działań.

W celu  ograniczenia i zmniejszenia tego negatywnego zjawiska z inicjatywy Zarządu Spółki rozpoczęto realizację akcji „Stop dla nielegalnego poboru wody”.
Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej czy też kanalizacyjnej, ujawnianie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji  w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie miasta i gminy Myślenice.

Rozpoczęcie akcji zostało poprzedzone okresem abolicji. Odbiorcy, którzy do 16.09.2019 roku dobrowolnie zgłosili fakt nielegalnego poboru wody lub zrzutu ścieków i wyrazili gotowość zawarcia umowy  z Miejskim Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nie zostali obciążeni karą.

W efekcie zgłoszonych zostało 55 nieprawidłowości, z czego 11 dotyczyło poboru wody, 36 przypadków dotyczyło nielegalnego zrzutu ścieków a 8 wprowadzania wód deszczowych  do kanalizacji sanitarnej.

W wyniku prowadzonej kampanii doprowadzono również do zawarcia 221 umów co w znacznym stopniu ograniczyło ilość podmiotów, które pomimo faktu wykonania przyłącza wod-kan nie zawarły ze Spółką umowy na dostawę wody czy odprowadzanie ścieków.

Wymiernym efektem trwającej akcji jest również zwiększenie świadomości prawnej i działalności edukacyjnej wśród odbiorców usług, która miała swoje odzwierciedlenie w licznych telefonach do Spółki dotyczących zarówno abolicji, jak i szeregu prawnych zagadnień w zakresie świadczonych przez Spółkę usług.

Po upływie terminu abolicji wszelkie ujawnione kradzieże wody i nielegalne zrzuty ścieków zaczęły znów podlegać karze , a Spółka rozpocznie czynności kontrolne mające na celu wykrywanie wszelkich nieprawidłowości.

Akcja prowadzona będzie przez pracowników MZWiK Sp. z o.o. przy wsparciu Straży Miejskiej. Pracownicy zgodnie z art. 7 i 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczenia każdego odbiorcy wody, korzystającego z usług MZWiK Sp. z o.o., w celu:

 • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
 • przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
 • przeprowadzenie przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
 • sprawdzenie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
 • odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
 • usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa o świadczenie usług tak stanowi.

Oprócz powyższych uprawnień, zadaniem pracowników jest dokonanie kontroli w zakresie:

 • legalności wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;
 • jakości wprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej zgodnie z określonymi normami;
 • zawarcia umowy na legalny pobór wody lub legalne odprowadzanie ścieków;
 • ewentualnych, celowych uszkodzeń, pominięć wodomierzy lub urządzeń pomiarowych.

Warto wspomnieć, iż osoby, u których zostanie stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalny zrzut ścieków, podlegają karze zgodnie z art. 28. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Osoby korzystające z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy mogą podlegać karze nawet do 5000 zł grzywny, a osoby wprowadzające ścieki do urządzeń kanalizacyjnych bez wcześniejszego zawarcia umowy mogą podlegać karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000zł.

W stosunku do osób, u których stwierdzono nieprawidłowości, o których mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody  z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Nałożenie kar opisanych powyżej nie zwalnia jednak odbiorcy usług od podpisania umowy zgodnie z Ustawą z dnia 7czerwca 2001 roku O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Prowadzona w MZWiK  akcja „Stop dla nielegalnego poboru wody” to wymierne  i obustronne korzyści dla wszystkich. Są to korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa – minimalizacja strat czystej wody, dla miasta – utrzymując i kontrolując porządek na prywatnych posesjach zgodnie z ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dla otaczającego środowiska – nie pozwalając na zanieczyszczenie gleb oraz wód podziemnych.

Dlatego też w ramach swej statutowej działalności oraz zgodnie z nałożonymi ustawowo obowiązkami, Spółka nadal będzie przeprowadzać działania mające na celu odszukiwanie podmiotów, które postępują nie tylko niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, ale także z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Bez kategorii

Warsztaty Ekologiczne

Miejski Zakład Wodociągów i KanalizacjiSp. z o.o. w Myślenicach przy współpracy Gminy Myślenice

ZAPRASZA
uczniów klas IV Szkół Podstawowych z Gminy Myślenice

 

na WARSZTATY EKOLOGICZNE pod hasłem

 „WODA W PRZYRODZIE”

Tematem przewodnim warsztatów jest otaczająca nas woda,

jej rola i właściwości, dostępne zasoby, konieczność ochrony wód

oraz racjonalna gospodarka wodno-ściekowa

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję dowiedzieć się,

jak cennym zasobem w środowisku jest woda, jaką spełnia rolę

oraz jaką drogę i jakie procesy musi przejść, zanim pojawi się w kranie.

Warsztaty odbywać się będą w każdą środę w okresie od 16.10.2019 r.

do 27.11. 2019 r. w godzinach 8:30 i 11:30.

Czas trwania zajęć ok 2 godziny.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów znajdują się w „Zasadach udziału

oraz pod numerem telefonu: 792-505-552.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 09.10.2019 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego. Ilość grup jest ograniczona. O zapisie na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz można wysłać mailem na adres mailowy: izlezarczyk@mzwikmyslenice.com.pl lub bezpośrednio do siedziby naszego zakładu.

 

Warsztaty organizowane są dzięki dotacji finansowej Gminy Myślenice.

Aktualności

Bez kategorii

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. OGŁASZA…

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. OGŁASZA ABOLICJĘ!

 

Kto bez umowy, poza licznikiem albo w inny nielegalny sposób bez ponoszenia opłat,

korzysta z wody Myślenickich Wodociągów lub sieci kanalizacyjnej

może do połowy września tego roku liczyć na abolicję.

 

 

Odbiorcy, którzy do 16 września 2019 r. (poniedziałek) dobrowolnie zgłoszą fakt nielegalnego poboru wody lub zrzutu ścieków i podpiszą umowę z zakładem, MZWiK w Myślenicach nie zostaną obciążeni karą.

Za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy, ponieważ koszty utrzymania Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą rosną. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy.

 

Abolicja ogłoszona przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach obowiązuje od 5 sierpnia  do 16 września 2019 r.

Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody lub nielegalne zrzuty ścieków

będą ponownie podlegać karze

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych i karze grzywny do 10 tysięcy złotych w przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

 

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o zgłoszenie się do Działu Obsługi Klienta Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 47, 32-400 Myślenice. Informację można także uzyskać pod numerem: 12 274-09-40.

 

Po upływie terminu abolicji zostanie rozpoczęta akcja wykrywania nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, uszkodzonych wodomierzy, braku plomb oraz nielegalnego wprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej. Przeszkoleni pracownicy MZWiK w Myślenicach zgodnie z art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu:

 • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
 • przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
 • przeprowadzenie przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez  MZWiK w Myślenicach;
 • sprawdzenie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
 • odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

 

Przypominamy również o zakazie poboru wody z hydrantów na sieci wodociągowej. Niedostosowanie się do ww. zakazu grozi karą pieniężną.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast