Zlewnia ścieków

Od dnia 1 maja 2021 roku zmianie ulega cena za przyjęcie poprzez punkt zlewny 1 m3 ścieków dowożonych. Będzie ona wynosiła 7,20zł netto. Ponadto, zacznie obowiązywać Regulamin wprowadzania ścieków dowożonych do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Myślenicach, ul. Juliusza Słowackiego 122.
Wszystkich Dostawców prosimy o zapoznanie się z jego treścią i stosowanie się do zawartych w nim zapisów.

Z dniem 1.09.2021r. wchodzi w życie zaktualizowany Regulamin oraz zmienione wartości niektórych parametrów Maksymalnych dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych wprowadzanych do stacji zlewnej. Prosimy o stosowanie się do zawartych zapisów.

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR I OCZYSZCZENIE ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH POJAZDAMI ASENIZACYJNYMI: