Serdecznie Państwa witamy na stronie
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Myślenicach

Komunikat w sprawie RODO

Opublikowano: 26.06.2018 roku

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  sp. z o.o. w MYŚLENICACH, 32-400 MYŚLENICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 47,

 1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) :
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. z przepisów o rachunkowości, archiwizacji, prawa podatkowego,
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami jako realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia ,
 2. Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. nawiązania i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków),
  2. realizacji zleceń badania wody oraz świadczenia usług z zakresu prac hydrotechnicznych (na podstawie ustawy o podatku dochodowym, ordynacji podatkowej oraz kodeksu cywilnego),
  3. przesyłania drogą elektroniczną rachunków za świadczone usługi (na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą).
 3. Każdemu odbiorcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu przekazywania rachunków drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na realizację usług zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.
 4. Dane osobowe odbiorców usług nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów i instytucji upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzającym dane  w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy na świadczone usługi oraz okres wynikający z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa.
 6. Osoba składająca wniosek ma prawo dostępu do swoich danych, ma prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Osoba składająca wniosek ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz realizację zleceń badania wody oraz świadczenia usług z zakresu prac hydrotechnicznych.
 9. W celu zasięgnięcia informacji o przetwarzaniu danych mogą się Państwo kontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mzwikmyslenice.com.pl
 10. Dane zbierane od Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w celu wystawienia rachunku). W związku z tym przysługuje Państwu prawo do wniesienia reklamacji i weryfikacji rachunku przez pracownika MZWiK w Myślenicach.
Wstecz

Aktualne ceny usług Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na terenie gminy Myślenice

Aktualne ceny wody i ścieków na terenie niektórych gmin w Polsce.

1. Zaopatrzenie w wodę
Jednostka miary Cena/stawka opłaty netto
1.1. Cena za dostarczenie 1m3 wody zł/m3 3,69
1.2. Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 16,50
2. Odprowadzanie ścieków
Jednostka miary Cena/stawka opłaty netto
2.1. Cena za odbiór 1m3 ścieków zł/m3 9,10
2.2. Stawka opłaty abonamentowej w oparciu o przeciętne normy zużycia wody
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
45,75
2.3. Stawka opłaty abonamentowej (pozostali odbiorcy)
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 50,25
3. Pozostałe usługi świadczone przez MZWiK Sp. z o.o. Myślenice
Jednostka miary Cena/stawka opłaty netto
3.1. Ścieki dostarczane do punktu zlewnego. zł/m3 5,09
3.2. Wymiana wodomierza z winy odbiorcy zł/sztukę 115,03
3.3. Plombowanie wodomierza zł/sztukę 46,48
3.4. Zdjęcie wodomierza zł/sztukę 56,78
3.5. Zamontowanie wodomierza zł/sztukę 57,31
Pozostałe usługi według indywidualnej kalkulacji po wcześniejszym kontakcie z tut. zakładem.
Do podanych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami.

Cennik opłat za oznaczenia fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody wykonane przez Laboratorium MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach

Stawki z lat poprzednich

Przydatne pliki do pobrania

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3 oraz B-4)

Władze Spółki Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach

Zarząd

mgr inż. Andrzej Urbański
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Anna Biela

mgr inż. Jacek Frączek

mgr Zofia Pardyak

Piotr Mirochna

Edward Łapa

mgr Bronisław Poradzisz

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Myślenicach
ul. Piłsudskiego 47
32-400 Myślenice

Czynny od Pon - Pt w gdzinach 7.00 - 15.00
Kasa czynna od 8.00 do 14.30

tel./fax: 12 274 09 40
kom.: 501 153 144
Biuro Obsługi Klienta: 513 126 498

email: biuro@mzwikmyslenice.com.pl

NIP: 681-000-38-26
REGON: 351507218
KRS: 0000180698

Nr rachunku bankowego: 
58 8619 0006 0020 0000 2860 0001

Inspektor Ochrony Danych
email: iod@mzwikmyslenice.com.pl

Zgłaszanie awarii:


Od godziny 6.00 do 14.00 od pn.-pt.
513 126 499
Od godziny 14.00 do 6.00 oraz
w dni wolne od pracy
603 527 940

Laboratorium: 12 272 16 46

Oczyszczalnia Myślenice: 513 126 497

imię i nazwisko


e-mail


wiadomość / zapytanie© 2013 - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony