Odbiór ścieków

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Maksymalna ilość jednorazowego wywozu nieczystości (pojemność pojazdu asenizacyjnego) wynosi 6 m3. Usługa może być świadczona samochodem asenizacyjnym bądź ciągnikiem z przyczepą asenizacyjną. Wywóz nieczystości ciekłych realizowany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00.

Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych wymaga zawarcia z tut. Zakładem stosownej Umowy.

  • Umowa jednorazowa jest zawierana po złożeniu wniosku bądź zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym.
  • Umowa stała wymaga złożenia wniosku pisemnego. Ten rodzaj Umowy zobowiązuje właściciela nieruchomości do opróżniania zbiornika bezodpływowego z częstotliwością minimum raz w miesiącu. Każdorazowy wywóz musi być ustalony telefonicznie lub mailowo
    z pracownikiem Zakładu.

Wnioski można znaleźć na stronie: www.mzwikmyslenice.com.pl lub pobrać w siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach.

Zgłoszenia wywozu nieczystości można dokonywać drogą telefoniczną pod numerem +48 513 126 497,  od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00 lub mailowo pod adresem oczyszczalnia@mzwikmyslenice.com.pl. Pojedyncze zgłoszenia oraz wnioski na zawarcie umowy podlegają weryfikacji pod kątem możliwości dojazdu i opróżnienia zbiornika. Tylko pozytywna weryfikacja umożliwia zawarcie umowy.

Usługa może być świadczona, gdy Klient zobowiązuje się:

  1. Zapewnić bezpieczny wjazd na teren posesji samochodu asenizacyjnego o maksymalnej masie całkowitej 18 ton, bądź wjazd ciągnika z przyczepą asenizacyjną,
  2. zapewnić możliwość otwarcia zbiornika i zrzucenia węża zasycającego do zbiornika na odległość nie większą niż 8m.
  3. Dbać o stan techniczny zbiornika oraz utrzymywać wokół niego czystość  i porządek,
  4. dbać, by do zbiornika nie przedostawały się wody opadowe, ścieki inne niż bytowe, odpady stałe, smary, chemikalia i inne substancje, mające wpływ na bezpieczeństwo procesu opróżniania zbiornika oraz procesu technologicznego oczyszczania ścieków,
  5. zapewnić w terminie ustalonego wywozu obecność osoby dorosłej, przy której usługa zostanie wykonana.

Nieczystość płynne nie mogą zawierać odpadów stałych, szlamu, tłuszczu, odpadów poubojowych, gnojowicy, substancji łatwopalnych.

Załączniki: