Aktualne ceny usług

Aktualne ceny usług Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na terenie gminy Myślenice

1. Zaopatrzenie w wodę
Lp Usługa Jednostka miary Cena/stawka opłaty netto
1. 1 Cena za dostarczenie 1m3 wody zł/m3 3,69 / 3,20*
1. 2 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 16,50
2. Odprowadzanie ścieków
Lp Usługa Jednostka miary Cena/stawka opłaty netto
2. 1 Stawka opłaty abonamentowej w oparciu o przeciętne normy zużycia wody zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 45,75
2. 2 Stawka opłaty abonamentowej (pozostali odbiorcy) zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 50,25
2. 3 Cena za odbiór 1m3 ścieków zł/m3 8,70
3. Pozostałe usługi świadczone przez MZWiK Sp. z o.o. Myślenice
Lp Usługa Jednostka miary Cena/stawka opłaty netto
3. 1 Wywóz nieczystości ciekłych ciągnikiem zł/przejazd 203,70
3. 2 Wywóz nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym zł/przejazd 166,67
3. 3 Zamontowanie wodomierza zł/sztukę 57,31
3. 4 Zdjęcie wodomierza zł/sztukę 56,78
3. 5 Plombowanie wodomierza zł/sztukę 46,48
3. 6 Wymiana wodomierza z winy odbiorcy zł/sztukę 115,03
3. 7 Ścieki dostarczane do punktu zlewnego. zł/m3 7,20

* – Zgodnie z uchwałą nr 117/XVII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28.10.2019 r.  oraz z uchwałą nr 232/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 3.11.2020 r. w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców WG-grupa 1 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. cena wody wynosi 3,20 zł netto.

Pozostałe usługi według indywidualnej kalkulacji po wcześniejszym kontakcie z tut. zakładem.

Do podanych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami.