Aktualne ceny usług

Aktualne ceny usług Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na terenie gminy Myślenice

1. Zaopatrzenie w wodę
Lp Usługa Jednostka miary Cena/stawka opłaty netto
1. 1 Cena za dostarczenie 1m3 wody zł/m3 4,03
1. 2 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 16,50
2. Odprowadzanie ścieków
Lp Usługa Jednostka miary Cena/stawka opłaty netto
2. 1 Stawka opłaty abonamentowej w oparciu o przeciętne normy zużycia wody zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 44,34
2. 2 Stawka opłaty abonamentowej (pozostali odbiorcy) zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 50,25
2. 3 Cena za odbiór 1m3 ścieków zł/m3 8,99
3. Pozostałe usługi świadczone przez MZWiK Sp. z o.o. Myślenice
Lp Usługa Jednostka miary Cena/stawka opłaty netto
3. 1 Wywóz nieczystości ciekłych ciągnikiem zł/przejazd 240,74
3. 2 Wywóz nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym zł/przejazd 203,70
3. 3 Zamontowanie wodomierza zł/sztukę 82,15
3. 4 Zdjęcie wodomierza zł/sztukę 82,15
3. 5 Plombowanie wodomierza zł/sztukę 62,45
3. 6 Wymiana wodomierza z winy odbiorcy zł/sztukę 162,55
3. 7 Ścieki dostarczane do punktu zlewnego. zł/m3 7,78
3. 8 Wymiana zaworu przy wodomierzu zł/szt 171,71
3. 9 Wymiana dwóch zaworów przy wodomierzu zł/szt 231,67
3. 10 Przeniesienie wodomierza w inne miejsce (np. ze studni do budynku) zł/szt 111,71
3. 11 Dowóz wody beczkowozem* zł/h 351,43
3. 12 Pobór wody z hydrantu* zł/szt 377,71
3. 13 Samowolny pobór wody z hydrantu* zł/szt 755,42
3. 14 Udrożnienie kanalizacji sanitarnej zł/h 348,53
3. 15 Zamknięcie/otwarcie przepływu na sieci zł/szt 915,00
3. 16 Zamknięcie/otwarcie przepływu na przyłączu zł/szt 199,10
3. 17 Interwencja brygady zł/h 258,22
3. 18 Uzgodnienie trasy planowanej inwestycji pod względem
kolizji z uzbrojeniem wod-kan (mapa A4, A3)
zł/szt 65,80

* – do podanej ceny doliczany jest koszt zużytej wody (opłata za 1m3 wody liczona wg taryfy obwiązującej w dniu wykonania usługi)

Pozostałe usługi według indywidualnej kalkulacji po wcześniejszym kontakcie z tut. zakładem.

Do podanych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami.