RODO

RODO

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w MYŚLENICACH, 32-400 MYŚLENICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 47,

 1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) :

  1. art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);

  2. art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. z przepisów o rachunkowości, archiwizacji, prawa podatkowego,

  3. art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami jako realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia ,

 2. Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. nawiązania i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków),

 2. realizacji zleceń badania wody oraz świadczenia usług z zakresu prac hydrotechnicznych (na podstawie ustawy o podatku dochodowym, ordynacji podatkowej oraz kodeksu cywilnego),

 3. przesyłania drogą elektroniczną rachunków za świadczone usługi (na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą).

 1. Każdemu odbiorcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu przekazywania rachunków drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na realizację usług zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.

 2. Dane osobowe odbiorców usług nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów i instytucji upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 3. Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy na świadczone usługi oraz okres wynikający z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa.

 4. Osoba składająca wniosek ma prawo dostępu do swoich danych, ma prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 5. Osoba składająca wniosek ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz realizację zleceń badania wody oraz świadczenia usług z zakresu prac hydrotechnicznych.

 7. W celu zasięgnięcia informacji o przetwarzaniu danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@mzwikmyslenice.com.pl

 8. Dane zbierane od Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w celu wystawienia rachunku). W związku z tym przysługuje Państwu prawo do wniesienia reklamacji i weryfikacji rachunku przez pracownika MZWiK w Myślenicach.